YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERUSYRITIAJAT ry:n SANNFORETAGARE rf SÄÄNNOT

Nimi  ia kotipaikka
1 § Yhdistyksen nimi on PerusYrittäjät ry, SannFöretagare rf.

Yhdistyksen  kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys toimiiPerussuomalaiset rp:n valtakunnallisena yrittäjäjärjestönä koko Suomen alueella.

Yhdistyksen säännöt rekisteröidään suomenkielisenä ja yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.

Toiminnan tarkoitus ja laatu

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia toiminta-alueellaan olevien yksinyrittäjien, pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä.

Yhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja suomalaisen yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi yhdistys voi olla myös yhteistoiminnassa muiden alan etujärjestöjen  kanssa.

Toiminnan keskeiset muodot:

1.    edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua sekä yritysten Ja yrittäjien välistä yhteistyötä;

2.    edustaa jäsenistöään suhteissa valtionhallintoon ja paikallishallintoon sekä tekee yritystoimintaa koskevia aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja sekä pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä viranomaisiin ja  muihin päätöksentekijöihin;

3.    harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja elinkeinoelämää koskevissa asioissa;

4.    pyrkii erityisesti vaikuttamaan Suomen, suomalaisten yritysten ja yrittäjien sekä kotimaisen että kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseen ja   parantamiseen;

5.    edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä Suomessa;

6.    uudistaa nykyistä työmarkkinajäestelmää, lakeja sekä muita määräyksiä ja työehtosopimusten menettelyprosesseja;
7.    edistää yksin- ja pienyrittäjien sosiaalipoliittista asemaa, kuten eläke- ja työttömyysturvaa sekä sairaus- ja vuosilomiin liittyviä etuisuuksia;

8.    toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi.

Jäsenyys

3 § Yhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua Suomessa  toimivat rekisteröidyt yhteisöt ja yhtymät, yritystoimintaa harjoittavat elinkeinon- ja ammatinharjoittajat sekä kaikkien edellä mainittujen yritysmuotojen omistajayrittäjät ja  edustajat.

Yhteisön ja yhtymän jäsenyys toteutetaan siten, että yhteisön tai yhtymän on nimettävä yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan yksi henkilö, joka toimii yhteisön tai yhtymän puolesta ja edustaa yhteisöä tai yhtymää yhdistyksessä.
Kyseisen henkilön on oltava yhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalai nen yhtiömies taikka elinkeinon- tai ammatinharjoittaja.

Mikäli nimetyn henkilön asema yhteisössä tai yhtymässä muuttuu siten, että henkilö ei täytä 2. kappaleessa edellytettyä vaatimusta, jäsenen tai henkilön on huolehdittava siitä, että hän eroaa tehtävästään. Jäsenen tai henkilön on nimettävä tarvittaessa uusi henkilö eronneen tilalle.

Jäsenten tai yhteisöä tai yhtymää 2. kappaleen mukaan edustavien henkilöiden ei edellytetä liittyvän Perussuomalaiset rp:een. Jäsenten edellytetään Yhdistystä edustaessaan toimivan tavalla, joka ei ole ristiriidassa Perussuomalaiset rp:n arvojen ja ajatusmaai lman kanssa.

Jäsen tai jäsenen edustaja ei voi kuulua muihin puolueisiin kuin Perussuomalaiset rp:een eikä voi työskennellä muiden puolueiden toimihenkilönä.

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voidaan ottaa oikeuskelpoisia yhteisöjä, yhtymiä ja henkilöitä.

Jäseneksi ja kannattajajäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä.

Yhdistys voi hakea Perussuomalaiset rp:een yhteisöjäsenyyttä.

Jäsenyyden päättyminen

4 § Jäsen voi  erota yhdistyksestä  ilmoittamalla  siitä  kiallisesti yhdistyksen  hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen suorittamaan sanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella. Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa  maksamatta kahdelta edelliseltä kalenterivuodelta.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen joka laiminlyö velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai toimii tai sallii jäsentensä toimivan vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä.

Jäsenmaksu ia kannattaiaiäsenmaksu

5 § Yhdistyksen yleiskokous päättää yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta ja niiden periaatteista.

Jäsenmaksun täytyy ensisijaisesti perustua yhdistyksen vuosittain vahvistettuun talousarvioon.

Yhdistyksen kokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän mahdollisen lisäjäsenmaksun perimisestä.

Kannattajajäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksun suorittamisesta.

Yhdistyksen kokous

6 § Yhdistyksen  varsinaisia  kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous maalis­ toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja päättämässä paikassa.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

Kokouskutsu

7 § Hallituksen on lähetettävä kutsu kirjeellä tai sähköisesti yhdistyksen kokoukseen jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta ja siitä voidaan lisäksi ilmoittaa muulla hallituksen määräämällä tavalla.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Äänioikeus

8 § Henkilöjäsenen on käytettävä äänioikeuttaan henkilökohtaisesti yhdistyksen kokouksissa.

Yhteisö- tai yhtymäjäsenen äänioikeutta käyttää yhteisön tai yhtymän valitsema tai valtuuttama edustaja tai 3 § 1. ja 2. kappaleen tarkoittamat henkilöt.

Yhdistyksen kokouksen erääntyneen jäsenmaksunsa kaheksi kuukkaudeksi laiminlyönyt jäsen ei saa käyttää yhdistyksen kokouksessa äänioikeuttaan.

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa voidaan määrätä, että voidakseen käyttää
äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Kannattajajäsenillä, kunniapuheenjohtaja\la, puolueen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Perussuomalaiset rp:lla on oikeus lähettää yhdistyksen kokouksiin 1 puoluehallituksen valitsema edustaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Muilla yhdistyksen jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni.

Äänestyksessä ratkaisee 18 ja 19 §:ssä määrättyjä asioita lukuun ottamatta se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat kuitenkin valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin paitsi vaaleissa, joissa  on suljettu lippuäänestys.

Kokousmenettely

9 § Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Kevätkokouksessa päätettävat asiat

10 § Yhdistyksen kevätkokouksessa

–    käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta sekä edellisen tilikauden tilinpäätös ja  tilintarkastuskertomus,

–    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,

–    käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Syyskokouksessa päätettävät asiat

11 § Yhdistyksen  syyskokouksessa

–    vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten,

–    päätetään yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista ja jäsenmaksun suuruudesta,

–    valitaan yhdistyksen puheenjohtaja yhdeksi (1) kalenterivuodeksi ,

–    päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 13 §:n määräämissä rajoissa ja valitaan hallituksen jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet,

–    valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä päätetään heidän palkkioistaan sekä valitsee toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan,

–     päätetään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Hallinto   ja toimielimet

12 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksellä on hallitus.

Yhdistyksen hallitus voi asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja  toimielimiä.

Yhdistyksellä on puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa, jotka toimivat yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina.

Hallitus

13 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään kaksitoista (12) ja enintään kaksikymmentä (20) muuta jäsentä sekä muille jäsenille kuin puheenjohtajalle valitut henkilökohtaiset varajäsenet.
Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.

Muut hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kirjallisesta kutsusta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallitukseen kuuluvista on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide  paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävät ja valtuudet

14 § Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain ja muun lainsäädännön mukaiset tehtävät ja hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa sekä hoitaa yhdistyksen asioita.

Hallituksen tehtävänä on

–     edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita yhdistyksen kokouksen hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaan,

–    valvoa jäsenistönsä yhteisiä etuja ja asioita tekemällä esyksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,

–    yhdistyksen jäsenl uettelon pitäminen

–    toimeenpanna varsinaisten kokousten antamat tehtävät,

–    päättää yhdistyksen varsinaisten ja kannattajajäsenten jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta,

–    huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta,

–    kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset sekä kutsua ylimääräinen kokous, jos 6 §:ssä mainitusta tai muusta erityisestä syystä siihen aiheutuu  tarvetta,

–    tiedottaa yhdistyksen jäsenkunnalle yrittäjäkuntaa koskevista valtiovallan, keskusliiton ja aluejärjestön päätöksistä ja toimenpiteistä,

–    toimittaa Perussuomalaiset rp:lle erikseen määrättävin ajoin tiedot yhdistyksen toiminnasta ja päätöksistä,

–    ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja sekä hänen esityksestään ottaa ja erottaa yhdistyksen muut toimihenkilöt, sekä

–    nimetä yhdistyksen edustajat eri yhteisöihin.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

15 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja  varapuheenjohtaja tai varapuheenjohtajat sekä toimitusjohtaja aina kaksi (2) yhdessä sekä se tai ne toimi- ja luottamushenkilöt, jotka  hallitus siihen määrää, joko yksin (1) tai kaksi (2) yhdessä.

Toimitusjohtaja

16 § Yhdistyksellä voi olla toimusjohtaja, jonka valitsee  tarvittaessa  yhdistyksen hallitus perustelluista syistä. Mikäli yhdistyksellä on toimitusjohtaja, hän hoitaa yhdistyksen toimintaa yhdessä hallituksen kanssa.

Tilinpäätös  ia -tarkastus

17 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi tammikuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi on 22.11.2014 – 31.12.2015, jonka jälkeen tilikausi jatkuu kalenterivuosittain.

Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa tai toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen kevätkokousta.

Yhdistyksellä on yksi (1) tilintarkastaja tai yksi (1) toiminnantarkastaja sekä yksi (1) varatmntarkastaja tai yksi (1) varatoiminnantarkastaja, joiden toimikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tarkastettavaksi vähintään yhtä (1) kuukautta ennen yhdistyksen  kevätkokousta.

Sääntöjen  muuttaminen

18 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä.

Yhdistyksen  purkaminen

19 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen   kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava vastaavalla äänten enemmistöllä toisessa  kokouksessa, joka  voidaan  pitää aikaisintaan  kaksikymmentä (20) vuorokautta  edellisen kokouksen jälkeen.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava Perussuomalaiset rp:lle.